-3%
قیمت اصلی تومان108,000,000 بود.قیمت فعلی تومان104,500,000 است.
-1%
قیمت اصلی تومان182,700,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000,000 است.
-2%
قیمت اصلی تومان29,500,000 بود.قیمت فعلی تومان29,000,000 است.
-5%
قیمت اصلی تومان43,700,000 بود.قیمت فعلی تومان41,500,000 است.
-3%
قیمت اصلی تومان85,800,000 بود.قیمت فعلی تومان83,000,000 است.