-2%
قیمت اصلی تومان31,400,000 بود.قیمت فعلی تومان30,800,000 است.
-5%
قیمت اصلی تومان40,900,000 بود.قیمت فعلی تومان38,900,000 است.
-11%
قیمت اصلی تومان45,000,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000,000 است.
-1%
قیمت اصلی تومان182,700,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000,000 است.
-2%
قیمت اصلی تومان29,500,000 بود.قیمت فعلی تومان29,000,000 است.
-5%
قیمت اصلی تومان43,700,000 بود.قیمت فعلی تومان41,500,000 است.